HDU6603 Azshara's deep sea | Kyons'Blog 


 


HDU6603 Azshara's deep sea

题目大意

题目很长,是有关于WOW的一个攻略出的模拟题。
大致意思就是
给你一堆点和一堆圆,问你在符合题意下,最多能连几条线段。
要求如下:

  1. 线段不能相交,端点重合除外
  2. 线段不能与圆相交或相切
  3. 线段两个端点不能相邻,如$(i,i+1)$ 或$(i-1,i)$
  4. 端点必须最靠外

根据这四条要求,就可以做了…

思路

首先,端点必须最靠外,就是说端点是凸包上的点。就是说 ,先跑个凸包。
其次,线段两个端点不相邻,且不与圆相交或相切,枚举一遍就好了。
最后,考虑线段不相交。线段端点都是凸包上的点,那么只要满足,线段$ab$和线段$cd$,$c<a\&\&b<d$即可。
如图1:
1.jpg
因此题目变成了,求最大线段不相交数量。嗯,显然dp。
然后考虑上面凸包线段不相交的性质,是一种包含关系。可以得出,这是一个区间dp。
然后就是,枚举小区间,再求大区间了。
$dp[i][j]=max(dp[i][j],dp[i][t]+dp[t][j]+dk[i][j]);$
其中,$dk$指的是该线段是否是符合$2$,$3$,$4$的,符合为$1$,不符合为$0$

代码

代码如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
/*
#pragma comment(linker, "/STACK:102400000,102400000")
#pragma GCC optimize(3, "Ofast", "inline")
#include <bits/stdc++.h>
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
*/
#include <algorithm>
#include <bitset>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <vector>

using namespace std;
#define inf __INT_MAX__
#define enf INT_MIN
#define INF LLONG_MAX
#define ENF LLONG_MIN
const int MAXN = 1e3 + 10;
const double pi = acos(-1.0);
const double eps = 1e-6;
typedef long long ll;
#define zhengfu(x) ((x > eps) - (x < -eps))

typedef struct point vec;
struct point { //点的基本数据结构
double x, y;
double poe;
point(double _x = 0, double _y = 0)
: x(_x), y(_y) {
}
double len() //模长
{
return sqrt(x * x + y * y);
}
vec chuizhi() {
return vec(-y, x);
}
double operator*(const point &i_T) const //点积
{
return x * i_T.x + y * i_T.y;
}
double operator^(const point &i_T) const //叉积
{
return x * i_T.y - y * i_T.x;
}
point operator*(double u) const {
return point(x * u, y * u);
}
bool operator==(const point &i_T) const {
return fabs(x - i_T.x) < eps && fabs(y - i_T.y) < eps;
}
point operator/(double u) const {
return point(x / u, y / u);
}
point operator+(const point &i_T) {
return point(x + i_T.x, y + i_T.y);
}
point operator-(const point &i_T) {
return point(x - i_T.x, y - i_T.y);
}
friend bool operator<(point a, point b) {
return fabs(a.y - b.y) < eps ? a.x < b.x : a.y < b.y;
}
void atn2() {
poe = atan2(y, x);
}
friend ostream &operator<<(ostream &out, point &a) {
//cout << a.x << ' ' << a.y;
printf("%.8f %.8f", a.x, a.y);
return out;
}
friend istream &operator>>(istream &in, point &a) {
scanf("%lf%lf", &a.x, &a.y);
return in;
}
};
struct cirles {
point o;
double r;
cirles(point _o = point(), double _r = 0.0)
: r(_r), o(_o) {
}
point Point(double t) //圆上任意一点
{
return point(o.x + r * cos(t), o.y + r * sin(t));
}
friend istream &operator>>(istream &in, cirles &a) {
in >> a.o >> a.r;
return in;
}
friend ostream &operator<<(ostream &out, cirles &a) {
out << a.o << ' ';
printf("%.8f", a.r);
return out;
}
};
typedef struct Line Segment; //线段Segment
struct Line { //直线
point a, b;
double poe;
Line(point _a = point(), point _b = point())
: a(_a), b(_b) {
}
double len() {
return (a - b).len();
}
bool in(point pi) {
if (b < a)
return ((b == pi || b < pi) && (a == pi || pi < a));
return ((a == pi || a < pi) && (b == pi || pi < b));
}
friend istream &operator>>(istream &in, Line &a) {
cin >> a.a >> a.b;
return in;
}
friend ostream &operator<<(ostream &out, Line &a) {
out << a.a << ' ' << a.b;
return out;
}
void atn2() {
poe = atan2(b.y - a.y, b.x - a.x);
}
};
double xuanzhuan(vec a, vec b, vec c) //求三点叉积,正为(b-a)->(c-a)左旋
{
return (b - a) ^ (c - a);
}
void Andrew(point po[], int n, point qo[], int &tail) //求凸包,<0则包含凸包边上的点,<=0则只输出拐点
{
sort(po + 1, po + 1 + n);
tail = 1;
qo[1] = po[1];
for (int i = 2; i <= n; i++) {
while (tail > 1 && xuanzhuan(qo[tail - 1], qo[tail], po[i]) <= 0)
tail--;
qo[++tail] = po[i];
}
int basic = tail;
for (int i = n - 1; i >= 1; i--) {
while (tail > basic && xuanzhuan(qo[tail - 1], qo[tail], po[i]) <= 0)
tail--;
qo[++tail] = po[i];
}
}
double zhixian_yuanxin_juli(Line l, cirles a) //直线到圆心的距离
{
return fabs((a.o - l.a) ^ (l.b - l.a)) / (l.b - l.a).len();
}
bool check(Segment si, cirles ci[], int g) {
for (int i = 1; i <= g; i++)
if (zhixian_yuanxin_juli(si, ci[i]) <= ci[i].r)
return false;
return true;
}
point p[MAXN], q[MAXN];
cirles c[MAXN];
int dk[MAXN][MAXN], dp[MAXN][MAXN];
int main() {
int t;
cin >> t;
while (t--) {
int n, g, r;
cin >> n >> g >> r;
for (int i = 1; i <= n; i++)
for (int j = 1; j <= n; j++)
dp[i][j] = dk[i][j] = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++)
cin >> p[i];
for (int i = 1; i <= g; i++) {
cin >> c[i].o;
c[i].r = r;
}
int tail;
Andrew(p, n, q, tail);
for (int i = 1; i < tail; i++)
for (int j = i + 2; j < tail - (i == 1); j++)
if (check(Segment(q[i], q[j]), c, g))
dk[i][j] = 1;
for (int k = 2; k <= n; k++)
for (int i = 1; i <= n - k; i++) {
int j = i + k;
for (int t = i + 1; t < j; t++)
dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i][t] + dp[t][j] + dk[i][j]);
}
int ans = enf;
for (int i = 1; i < tail; i++)
for (int j = i + 2; j < tail - (i == 1); j++)
ans = max(ans, dp[i][j]);
cout << ans << endl;
}
return 0;
}
/*
1
5 3 1
6 10
10 7
9 1
2 0
0 3
2 2
5 6
8 3
*/

 


 


  //删除Valine核心代码库外链调用 //调用刚下载的本地文件以加速加载速度 //这里改为从本地加载